รู้จักกับครูโบนัส

ครูโบนัส

“ครูโบนัส” ได้รับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาสเปน ในช่วงระหว่างเรียนเคยทำงานพิเศษเป็นครูสอนเปียโนและครูสอนภาษาสเปนให้กับเด็กโดยมีนักเรียนอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 6-14 ปี แม้จะไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กในขณะนั้น ครูโบนัสก็ชอบงานที่ทำและสนใจศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและจิตวิทยาสำหรับเด็กด้วยตนเองมาโดยตลอด

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีและแต่งงาน ก็ได้พลิกผันมาทำธุรกิจของครอบครัวที่นำเข้าสื่อการศึกษาและเกมการศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะบอร์ดเกมสำหรับเด็กและครอบครัวจากประเทศเยอรมนี ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูโบนัสสนใจอยากศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก ด้วยเหตุนี้ ครูโบนัสจึงได้ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเลือกทำปริญญานิพนธ์ในหัวข้อ “ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการจัดการทางการคิด (E.F.) ผ่านการเล่นเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ” ซึ่งทำให้ได้คลุกคลีกับเด็กๆ ในชั้นอนุบาล รวมถึงได้พูดคุยกับคุณครูและพบว่ามีปัญหามากมายที่รอการแก้ไข

จากนั้นไม่นาน ครูโบนัสจึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร ด้านการเล่นเพื่อการบำบัด (Postgraduate Certificate in Therapeutic Play Skills) ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพนักบำบัดจากประเทศอังกฤษ หลังจากการฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลารวม 100 ชั่วโมง ครูโบนัสก็พร้อมแล้วที่จะให้บริการบำบัดด้านจิตใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ให้เด็กๆ พร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตอันสดใสต่อไป

Degrees and Certificates

Scroll to Top